Promocje
Płatki pod oczy z mikroigiełkami kwasu hialuronowego i oktopeptydów Eyes2love - 2 komplety
Płatki pod oczy z mikroigiełkami kwasu hialuronowego i oktopeptydów Eyes2love - 2 komplety

84,99 zł

Cena regularna: 119,98 zł

Najniższa cena: 119,98 zł
szt.
Płatki pod oczy z mikroigiełkami kwasu hialuronowego i oktopeptydów Eyes2love - 3 komplety
Płatki pod oczy z mikroigiełkami kwasu hialuronowego i oktopeptydów Eyes2love - 3 komplety

99,99 zł

Cena regularna: 179,97 zł

Najniższa cena: 179,97 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Gwarancja 100% Satysfakcji

I.

Postanowienia Ogólne – Definicje i dane kontaktowe

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 3. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
 4. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany kupujący Produkty Sprzedawcy.
 5. Regulamin Gwarancji – niniejszy REGULAMIN GWARANCJI „100 % gwarancji skuteczności”.
 6. Sprzedawca/Gwarant – spółka Coloris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach (05-080 Izabelin), przy ul. Estrady nr 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000044074, której dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON 017341618 oraz numerze NIP 1181605019, o kapitale zakładowym w wysokości 1.400 000,00 PLN.
 7. Kontakt ze Sprzedawcą:
 8. Adres pocztowy: ul. Estrady nr 11A, Mościska, 05-080 Izabelin
 9. Adres email: kontakt@lashes2love.com lub kontakt@coloris.sklep.pl
 1. Regulamin Gwarancji określa warunki udzielenia gwarancji w ramach systemu „100% gwarancji skuteczności” (dalej jako: „Gwarancja Satysfakcji”) oraz zasady udzielania Gwarancji Kupującym.
 2. Gwarancja udzielana jest przez Sprzedawcę (dalej jako: „Gwarant”).
 3. Gwarant niniejszym udziela Gwarancji Satysfakcji – w trybie art. 577 i n. KC – rozumianej jako subiektywne przeświadczenie Kupującego, iż każdy z produktów Hipoalergiczne serum do rzęs Lashes2Love i Hipoalergiczne serum do brwi Brows2Love (dalej jako: „Przedmiot Gwarancji”) spełnił jego oczekiwania. Niniejszy Regulamin Gwarancji ma charakter akcesoryjny w stosunku do umowy sprzedaży Przedmiotu Gwarancji i podziela byt prawny tej umowy – tj. w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, odstąpienie to obejmuje również niniejszy Regulamin Gwarancji.
 4. Gwarancja udzielana jest Kupującemu, który spełnia określone w niniejszym Regulaminie Gwarancji warunki. Gwarancja udzielana jest z chwilą zakupu Przedmiotu Gwarancji na okres 12 tygodni od daty zakupu.
 5. Uprawnienia wynikające z Gwarancji Satysfakcji nie obejmują pracowników, przedstawicieli i współpracowników Gwaranta, a także innych osób biorących udział w postępowaniu gwarancyjnym.
 6. Gwarancją Satysfakcji objęty jest Przedmiot Gwarancji nabyty przez Kupującego w sklepie internetowym Gwaranta pod adresem: lashes2love.com oraz Coloris.sklep.pl (zwane dalej: „Sklep Internetowy”).
 7. Gwarancja Satysfakcji udzielana jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Gwarancji. Prawa i obowiązki Kupującego oraz Gwaranta określa Regulamin Gwarancji oraz właściwe przepisy prawa.

II.

Cel udzielenia Gwarancji

Celem udzielenia Gwarancji Satysfakcji jest zapewnienie pełnego zadowolenia Kupujących z dokonanej decyzji o zakupie Przedmiotu Gwarancji. W przypadku braku pełnej satysfakcji, Gwarant   przyznaje Kupującemu prawo do uzyskania zwrotu całkowitego kosztu zakupu Przedmiotu Gwarancji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Gwarancji i z zastrzeżeniem punktu III ust. 7 Regulaminu Gwarancji.

III.

Przedmiot i warunki udzielenia Gwarancji

 1. W ramach Gwarancji Satysfakcji Gwarant przyznaje Kupującemu, który nie jest w pełni zadowolony z zakupionego w czasie trwania Gwarancji Przedmiotu Gwarancji, uprawnienie z tytułu gwarancji w postaci prawa do zwrotu kosztu zakupu Przedmiotu Gwarancji.
 2. Gwarancja Satysfakcji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady Przedmiotu Gwarancji.
 3. Warunkiem otrzymania zwrotu w ramach Gwarancji Satysfakcji jest jednoczesne spełnienie przez Kupującego poniższych warunków:
 4. dokonanie zakupu Przedmiotu Gwarancji w Sklepie Internetowym wskazanym w punkcie I ust. 13 Regulaminu Gwarancji;
 5. posiadanie lub utworzenie konta użytkownika w Sklepie Internetowym, w którym został dokonany zakup wraz z wyrażoną zgodą na przesyłanie informacji marketingowych („newsletter”)
 6. korzystanie z Przedmiotu Gwarancji zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ewentualną instrukcją producenta;
 7. przesłanie zgłoszenia braku satysfakcji wraz z dowodem zakupu Przedmiotu Gwarancji na adres e-mail: kontakt@lashes2love.com lub kontakt@coloris.sklep.pl lub drogą pocztową na adres: Coloris sp. z o.o., Mościska, ul. Estrady 11A, 05-820 Izabelin. Zgłoszenie powinno zawierać adres e-mail, na który utworzone jest konto w Sklepie Internetowym, numer konta bankowego do zwrotu kosztów zakupu oraz uzasadnienie braku satysfakcji z Przedmiotu Gwarancji.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia braku satysfakcji, o którym mowa w ust. 3 lit. d) powyżej, Gwarant rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 14 dni roboczych.
 9. Kupujący, który spełni warunki, o których mowa powyżej, otrzyma na wskazany przez siebie numer konta bankowego zwrot kwoty brutto z dowodu zakupu Przedmiotu Gwarancji w ciągu 7 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia Gwarancji Satysfakcji.
 10. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego żądania usunięcia jego danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, takie żądanie będzie traktowane jako rezygnacja Kupującego ze skorzystania z uprawnień z tytułu Gwarancji Satysfakcji.
 11. W przypadku, gdy Kupujący zakupił więcej niż jeden egzemplarz Przedmiotu Gwarancji tego samego rodzaju, przysługuje mu prawo do zwrotu częściowego kosztu zakupu, odpowiadającego ilorazowi kwoty na dowodzie zakupu i ilości zakupionych sztuk.
 12. Gwarancja Satysfakcji obowiązuje na terenie Polski.
 13. Gwarancja Satysfakcji nie wyłącza, nie ogranicza,ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności Przedmiotu Gwarancji z umową sprzedaży.

IV.

Czas trwania Gwarancji

Okres Gwarancji Satysfakcji rozpoczyna się w dniu nabycia przez Kupującego Przedmiotu Gwarancji i trwa 12 tygodni.

V.

Informacje o Gwarancji i Regulaminie

 1. Skorzystanie z uprawnień z tytułu Gwarancji Satysfakcji wymaga wyrażenia przez Kupującego zgody na treść Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Informacje dotyczące Gwarancji Satysfakcji oraz Regulaminu dostępne są w siedzibie Gwaranta, na stronie internetowej marki lashes2love.com oraz Coloris.sklep.pl w sposób umożliwiający Kupującemu jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.

VI.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w zakresie zobowiązań Gwaranta z tytułu Gwarancji Satysfakcji może zgłosić każdy Kupujący w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Gwaranta Coloris sp. z o.o.; ul. Estrady nr 11A, Mościska, 05-080 Izabelin z dopiskiem „100 % gwarancji skuteczności – Reklamacja”.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) zgłaszającego reklamację, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, która nie spełnia wszystkich wskazanych wyżej warunków Gwarant wzywa Kupującego – o ile zostały podane dane umożliwiające kontakt – do uzupełnienia reklamacji o niezbędne informacje w terminie w wezwaniu wskazanym. Jeżeli Kupujący nie wskazał wszystkich wymaganych informacji lub termin na ustosunkowanie się do wezwania upłynął bezskutecznie, reklamacja Kupującego pozostawiona zostanie bez rozpoznania.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Gwaranta w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia ich doręczenia Gwarantowi.
 5. Kupujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres podany przez Kupującego w reklamacji.
 6. Dane osobowe Kupującego podane w związku ze zgłoszeniem reklamacji będą przetwarzane przez Gwaranta wyłącznie w ramach postępowania reklamacyjnego i zostaną usunięte przez Gwaranta po zakończeniu procesu reklamacyjnego.

 

VII.

Ochrona danych osobowych – RODO

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z uprawnień gwarancyjnych w ramach Gwarancji Satysfakcji jest Sprzedawca/Gwarant: spółka Coloris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach (05-080 Izabelin), przy ul. Estrady nr 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000044074, której dokumentacja prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON 017341618 oraz numerze NIP 1181605019, o kapitale zakładowym w wysokości 1.400 000,00 PLN.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę/Gwaranta – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://coloris.sklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/15 – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę/Gwaranta, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w ramach sprzedaży internetowej Produktów Sprzedawcy, jest realizacja zamówień, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 4. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 6. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży Produktów zakupionych w ramach sprzedaży internetowej, realizacji uprawnień gwarancyjnych/reklamacyjnych oraz w celach marketingowych.
 8. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży i realizacji uprawnień gwarancyjnych/reklamacyjnych.
 9. Dane Kupującego podane w związku z zakupami internetowymi Produktów Sprzedawcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
 10. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 11. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 12. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży internetowej i/lub z uprawnieniami gwarancyjnymi/reklamacyjnymi;
 13. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy,

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. ich sprostowania,
 4. usunięcia,
 5. ograniczenia przetwarzania,
 6. przeniesienia danych do innego administratora,
 7. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 8. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji, korzystania z platformy sprzedaży internetowej Sprzedawcy, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów Produktów Sprzedawcy na tej platformie.

VIII.

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Gwarancji mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805.
 2. Naruszenie przez Kupującego postanowień Regulaminu Gwarancji, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych, błędnych bądź nieaktualnych danych (w tym danych osobowych), uniemożliwiających ustalenie osoby Kupującego oraz przysługujących mu uprawnień, upoważnia Gwaranta do odmowy zwrotu kosztu zakupu Przedmiotu Gwarancji, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych w Regulaminie.
 3. Wszelkie informacje o udzielonej Gwarancji Satysfakcji dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu Gwarancji.
 4. Uprawnienia z tytułu Gwarancji Satysfakcji można łączyć z ofertami promocyjnymi oraz ofertami specjalnymi Sprzedawcy.
 5. W przypadku nabycia Przedmiotu Gwarancji za pośrednictwem sklepu internetowego lashes2love.com lub coloris.sklep.pl lub innych sklepów internetowych, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia danego Regulaminu sklepu, w którym Kupujący nabył Przedmiot Gwarancji.
 6. Regulamin Gwarancji obowiązuje od dnia 12.08.2022 r. i może być przez Sprzedawcę zmieniony z ważnych przyczyn, tj.:
 7. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu Gwarancji,
 8. zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
 9. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
 10. poprawy przez Sprzedawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych.
 11. Zmiana Regulaminu Gwarancji obowiązuje w terminie podanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie pod adresem https://lashes2love.com/regulamin-100-gwarancja/ oraz https://coloris.sklep.pl/pl/i/Regulamin-Gwarancja-100-Satysfakcji/26 wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu.
 12. Aktualna treść Regulaminu Gwarancji jest dostępna pod adresem: https://lashes2love.com/regulamin-100-gwarancja/ oraz https://coloris.sklep.pl/pl/i/Regulamin-Gwarancja-100-Satysfakcji/26
 13. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl